Privacy Policy

Privacy statement
Om de Visser Chocolade Deurne website en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Visser Chocolade Deurne in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Visser Chocolade Deurne voor welke doeleinden gebruikt en wat Visser Chocolade Deurne doet om uw privacy te beschermen. Visser Chocolade Deurne adviseert u voor het gebruik van de Visser Chocolade Deurne website hiervan kennis te nemen. Daarnaast is op de Visser Chocolade Deurne website een disclaimer van toepassing. Visser Chocolade Deurne adviseert u ook hiervan kennis te nemen voor het gebruik van de Visser Chocolade Deurne website.

Wie verwerkt persoonsgegevens
Visser Chocolade Deurne is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Visser Chocolade Deurne website.Indien Visser Chocolade Deurne gebruik maakt van de diensten van dienstverleners waarmee zij ten behoeve van haar dienstverlening samenwerkt en/of andere hulppersonen, dan zal Visser Chocolade Deurne - indien noodzakelijk - uw persoonsgegevens eveneens aan deze Visser Chocolade Deurne dienstverleners en/of hulppersonen verstrekken. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Visser Chocolade Deurne website verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens.

Visser Chocolade Deurne zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt
Indien u gebruik maakt van het bestellen en traceren van goederen, het plaatsen van een sollicitatie, downloads, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de Visser Chocolade Deurne website en E-service (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Visser Chocolade Deurne verwerkt deze gegevens teneinde:

de Visser Chocolade Deurne website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen; de Diensten die via de Visser Chocolade Deurne website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren; de dienstverlening van Visser Chocolade Deurne, al dan niet via de Visser Chocolade Deurne website te optimaliseren. Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen de Visser Chocolade Deurne website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Visser Chocolade Deurne uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Gebruik van cookies en logbestanden
Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Visser Chocolade Deurne website bent. Visser Chocolade Deurne gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de Visser Chocolade Deurne website zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Visser Chocolade Deurne kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de Visser Chocolade Deurne website.

De Visser Chocolade Deurne website genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Visser Chocolade Deurne website. Visser Chocolade Deurne houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende websites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Visser Chocolade Deurne website.

Beveiliging
Visser Chocolade Deurne heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Visser Chocolade Deurne toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedragsregels - gehouden tot geheimhouding.

Websites van derden
Visser Chocolade Deurne kan links opnemen naar websites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Visser Chocolade Deurne is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de handelingen van deze derden en anderen. Visser Chocolade Deurne raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Visser Chocolade Deurne Website, kunt u contact opnemen via info@VisserChocoladeDeurne.nl.

E-mail:info@VisserChocoladeDeurne.nl